NIPI
Funding Brain Research To Fight Disease
how to apply

 

לוח זמנים 

לוח זמנים להגשת בקשות

התכנית
מחזור 
מועד ההגשה

31 בדצמבר

(בקשות לשנה שניה
30 באפריל מדי שנה).
מדי שנה

תוכנית מחקר לחוקרים צעירים:

-מענק מחקר רגיל לחוקר צעיר
-מילגת צ'רלס סמית לכבוד פרופ' יואל אלקס לא בשנת 2012
-מענק מחקר בנושא המלחמה בסמים,
לזכר מר סטיבן סמית.
-מענק מחקר קליני, לזכר חיים ורגינה רבינוביץ
-מענק דילן טאובר להפרעות חרדה והפרעה טורדנית כפייתית 

31 בדצמבר

(בקשות לשנה שניה ושלישית
30 באפריל מדי שנה).
לא יתקבלו בקשות השנה 
מענק מחקר מורחב בנושא הזכרון, פסיכוביולוגיה בסיסית ו/או קלינית 
31 בדצמבר לא יתקבלו בקשות השנה מענק מורחב לשיתוף פעולה בין חוקר בסיסי לחוקר קליני-ישוומי

31 בדצמבר

(בקשות
לשנה שנייה
ושלישית
ב-30 באפריל
מדי שנה).

לא יתקבלו בקשות השנה.  מילגות פוסט-דוקטורליות לזכר גב' לאה מ. סמית
30 באפריל
(בקשות
לשנה ב'
באותו מועד).
 
מדי שנה

מועמדים להרצאה לזכר מיסד המכון מר צ'רלס סמית

 

1 בספטמבר 2015    מילגות נסיעה לתלמידי מחקר  

:לקבלת מידע וטפסים משרדנו 
המכון הלאומי  לפסיכוביולוגיה בישראל
בניין מדעי החיים
האוניברסיטה העברית, גבעת רם
ירושלים 91904
 
טל: 02-6584086
פקס: 02-5635267


 

 

 
 
NIPI | The Hebrew University, Givat Ram Jerusalem 91904 Israel | Tel: [972] + 2 6584086 | Fax: [972] + 2 5635267 e-mail: psychobi@cc.huji.ac.il